uređaji i oprema za površinsku zaštitu

Tehnologija pripreme površine

Prije nanošenja aplikacije premaznih sredstava, površina materijala na koje ih nanosimo, moraju biti prethodno pripremljene. I najkvalitetnija premazna sredstva neće dati zadovoljavajuću zaštitu, ako se ne ćemo pridržžavati naputka o pripremi površine prije premazivanja.

Za podloge svih materijala vrijedi:
- mora se odstraniti sva nečistoća i prljavština 
- moraju se odstraniti sve mrlje od ulja ili masti 
- površine moraju biti suhe


Mehaničko čišćenje
se može obaviti četkanjem i struganjem, brušenjem, poliranjem i mlazom abraziva.

Odmašćivanje je skidanje ulja, masti i drugih nečistoća s površina. Provodi se parama organskih otapala, uranjanjem u organska otapala ili ručnim pranjem s komadima čiste tkanine natopljene otapalom. 

Nagrizanje u kiseloj ili alkalnoj vodenoj otopini primjenjuje se za čišćenje korodiranih metalnih površina od korozionih produkata 

Fosfatiranje čelika primjenjuje se da bi se pojačala zaštita od korozije i poboljšalo prianjanje između prevlake i metalne podloge. 


Čišćenje mlazom abraziva

Postoji više metoda čišćenja mlazom od kojih su najčešće:

  • direktno čišćenje mlazom pod pritiskom
  • mlazom iz centrifuge pod vakuumom
  • mokrim mlazom

Direktno čišćenje mlazom pod pritiskom se vrši čeličnom sačmom, sačmom od lijevanoga željeza, kvarcnim pijeskom itd., koji se izbacuju pomoću komprimiranog zraka prema površini koja se čisti. 

Čišćenje mlazom iz centrifuge se vrši sačmom od lijevanog željeza, čeličnim kuglicama itd. koje se izbacuju prema površini koja se čisti, iz brzo rotirajuće turbine. 

Čišćenje pod vakuumom se vrši kao i direktno čišćenje pod pritiskom i sa istim abrazivima, ali u zatvorenoj prostoriji. Abraziv se kontinuirano usisava u spremnik. 

Mokro čišćenje mlazom se izvodi suspenzijom pijeska u vodi koja se pomoću komprimiranog zraka izbacuje prema površini koja se čisti. U vodu se dodaju inhibitori korozije. Nakon čišćenja površina se ispire sa čistom vodom u koju su također dodani inhibitori korozije. 

Abrazivna sredstva

Vrsta i veličina zrna abrazivnog sredstva ovise o podlozi koja se čisti i njenom stanju, traženom stupnju čišćenja i potrebnoj hrapavost, premazu koji će se nanositi i radnim uvjetima, a koriste se:

  • oštrorubni abrazivi (čelična zrnca, aluminijev oksid) veličine o,4 do o,8 mm
  • oštrorubni abrazivi (čelična zrnca, aluminijev oksid) veličine o,5 do 1,2 mm
  • zaobljena čelična zrnca veličine o,5 do 1,5 mm, kvarcni pijesak veličine zrnaca o,5 do 2,o mm, opran i osušen
  • granulirana šljaka iz visokih peći krupnoće o,5 do 2,o mm oslobođena svih nečistoća, prašine, sumpora i vlageStandardizirani stupnjevi čišćenja mlazom abraziva 

Sa 1 - lagano čišćenje. Skida se okujina koja se slabo drži, produkti korozije i strana materija. 

Sa 2 - pažljivo čišćenje. Skida se skoro sva okujina, produkti korozije i strana materija. Na kraju se površina ispuše čistim, suhim komprimiranim zrakom, a površina mora biti sivkaste boje.

Sa 2 1/2 - vrlo pažljivo čišćenje. Okujina i produkti korozije su skinuti sa površine tako da ostaju samo tragovi. Na kraju se površina ispuše čistim, suhim komprimiranim zrakom, a površina mora biti svijetlo sivkaste boje. 

Sa 3 - čišćenje do čistog metala. Okujina i produkti korozije moraju biti potpuno uklonjeni. Na kraju se površina ispuše čistim, suhim komprimiranim zrakom, a površina ima jednoliku metalnu boju 

 

Stupnjevi čišćenja mlazom za STANJE POVRŠINE A

 

Stupnjevi čišćenja mlazom za STANJE POVRŠINE B

 

Stupnjevi čišćenja mlazom za STANJE POVRŠINE C

 

Stupnjevi čišćenja mlazom za STANJE POVRŠINE D